Български  ENGLISH  SPANISH

Покупки
Потвърждение

Поръчани документи:
Пакети/Документи: 0    Крайна цена: BGN 0.00 

Обадете се на +359 898 741 240 или влезте тук за повече информация.Консултантска стая

Сряда 27.01.2010 @ 04:10 PM
На 50 години съм и съм квалифицирана детска учителка с 25 години стаж. От 4 месеца съм безработна и скоро получих покана за работа в Ирландия в семейство на рускиня и ирландец ...виж повече »

Петък 05.02.2010 @ 11:51 AM
Здравейте! Искам да си регистрирам строителна фирма, какво да направя?
И ще може ли фирмата да извършва дейности в чужбина?
...виж повече »

Неделя 14.09.2008 @ 04:39 PM
Мой близък почина-беше собственик на ЕООД, регистрирано по ЗДДС. Децата му искат да продължат да работят с фирмата му. Какви са процеудурите по смяната на собственост? ...виж повече »

Четвъртък 02.10.2008 @ 10:15 PM
Ако служител в строителна компания подписва договор за продажба на имот, а няма пълномощно договора счита ли се за валиден?И ако управителя на фирмата каже че договора ...виж повече »

Понеделник 12.01.2009 @ 01:32 PM
Uvajaemi priqteli!

Imam nujda ot pravna konsultaciq svarzana s prekratqvaneto na trudoviq mi dogovor!

na 10. 10. 2008 g. podpisah trudov dogovor v koito se glasi che pri eventualno napuskane ot moq strana ili uvolnenie ot strana na rabotodatelq trqbva da se spazi 3-mesechen
...виж повече »

виж всички » Въпрос 5 / 135

Нормативни актове

Четвъртък 25.01.2018 @ 11:31 AM
Закон за наследството
виж повече »

Четвъртък 25.01.2018 @ 11:22 AM
ЗАКОН за търговския регистър и регистъра на юридическите лица с нестопанска цел
виж повече »

Четвъртък 25.01.2018 @ 11:17 AM
Данъчно-осигурителен процесуален кодекс
виж повече »

Четвъртък 25.01.2018 @ 11:32 AM
Семеен кодекс
виж повече »

Четвъртък 25.01.2018 @ 11:17 AM
Закон за счетоводството
виж повече »

виж всички » 5 / 14

 

ВЕЩНО ПРАВО

Предлагаме Ви подробно изложена процедура на една от най-често срещаните сделки, с цел да Ви изясним последователността на нейното извършване.

Продажба на недвижим имот

Цел на производството

Производството служи за прехвърляне правото на собственост върху недвижими имоти (НИ), а именно: земята, растенията, сградите и другите постройки и въобще всичко, което по естествен начин или от действието на човека е прикрепено трайно към земята или към постройката, срещу определена цена в пари. Предмет на продажбата могат да бъдат и ограничени вещни права вурху НИ.

Форма

Съгласно чл. 18 ЗЗД, договорите за прехвърляне на собственост или за учредяване на други вещни права върху недвижими имоти трябва да бъдат извършени с нотариален акт.

Страни и участници в производството

Страни по нотариалното производство са лицата, от чието име се иска извършването на нотариално действие. Участващи в нотариалното производство са лицата, чието лично изявление нотариусът удостоверява. Страните по нотариалния акт се наричат "Продавач" и "Купувач". Предпоставки за действителност за сделката:
- продавачи могат да бъдат собствениците на НИ, които са навършили пълнолетие и не са поставени под запрещение.
- продажбата може да бъде извършена и чрез пълномощник на собственика.
- купувачи могат да бъда всички физически или юридически лица, които са дееспособни.

Осъществяване на производството

Сделката се изповядва пред нотариус с правомощия за района, в който се намира НИ, обект на продажбата. Производството започва с писмена молба на страните, адресирана до нотариуса и подадена в деловодството му.
Необходими документи
При изповядване на сделката е необходимо да се представят следните документи:
- проект за нотариален акт за продажба на НИ, ако актът не се изготвя от нотариуса;
- ако в сделката участва пълномощник, се представя неговото пълномощно;
- документи, удостоверяващи правото на собственост на продавача (нотариален акт, договор за продажба на общинско или ведомствено жилище, договор за прехвърляне на търговско предприятие с придружаващите го актове за собственост и др.);
- удостоверение за данъчна оценка, издадена от общината по местонахождението на НИ;
- декларация на продавача, че няма непогасени задължения за данъци, мита и задължителни осигурителни вноски;
- Актуална скица за поземлен имот и сграда, а за „самостоятелен обект в сграда” - схема на обекта (съгласно Закона за кадастъра и имотния регистър),  издадена от съответното териториално поделение на Службата по геодезия, картография и кадастър (СГКК) към Агенцията по геодезия, картография и кадастър. В случай, че няма одобрена кадастрална карта за района на имота, за УПИ-то се представя актуална скица от съответните компетентни органи (Общинска администрация) и Удостоверение от СГКК, свидетелстващо за липсата на одобрена кадастрална карта/скица, се изисква по преценка на нотариуса;
- декларации за гражданство и граждански състояние, която страните са длъжни да представят на нотариуса при извършване на разпоредителни сделки;
- банково бордеро за платен местен данък
- при прехвърляне на НИ купувачът подава декларация.

Дължим местен данък (за придобиване на НИ)

Местния данък се заплаща преди изповядването на сделката в брой в касите на общинската администрация или безкасово по съответната сметка. Данъкът се заплаща от приобретателя на имуществото, освен ако е уговорено друго.
При внасяне на данъка купувачът или продавачът подават декларация  пред данъчните органи. Данъкът се определя на основа на по-високата сума между данъчната оценка и уговорената продажна цена, обявена в проекта на нотариалния акт. Размерът на данъка се определя от общинския съвет и е от 2 до 4 на сто.

Нотариални такси

Основа за определяне на нотариалната такса е по-високата сума между данъчната оценка и уговорената продажна цена, обявена в проекта на нотариалния акт. Размерът на таксата за продажбана НИ се определя съгласно Тарифа към ЗННД. Таксата се внася по сметка на нотариуса.

Такса за вписване

Основа за определяне на такса вписване е по-високата сума между данъчната оценка и уговорената продажна цена, обявена в проекта на нотариалния акт. Размерът на таксата е 0.1%, но не по-малка от 5 лв. Таксата се събира от Агенция по вписванията.

Вътрешен ход на производството

При изповядване на сделката нотариусът:
- проверява дали НИ се намира в неговия район за правомощия;
- проверява дали няма наложена обезпечителна мярка;
- проверява дали волеизявленията, отразени в проекта за нотариален акт, са явилите се пред него лица;
- проверява дали не съществува пречка за извършване на изповядването;
- установява дали продавачът е собственик на продавания НИ и спазени ли са особените изисквания предвидени в нормативните актове.
Нотариусът прочита проекта на нотариален акт на участващите в производството. След като те потвърдят волеизявленията си, отразени в него, заедно с нотариуса подписват нотариалния акт.
В деня на изповядване на сделката нотариусът представя акта за вписване  в Агенцията по вписвания.
Нотариусът снабдява участниците в производството с препис от нотариалния акт.