Български  ENGLISH  SPANISH

Покупки
Потвърждение

Поръчани документи:
Пакети/Документи: 1    Крайна цена: BGN 80.00 

Обадете се на +359 898 741 240 или влезте тук за повече информация.Необходими документи за:Регистрация на ООД

Регистрирайте ООД сами! Предлаганият пакет включва всички необходими документи и заявления за регистрация на ООД в Търговски регистър към Агенция по вписванията. Включените в пакета документи са изготвени от юристи с богат опит в Търговското право, което Ви гарантира безпроблемна регистрация на Вашето ООД!

Дружество с ограничена отговорност (ООД) е дружество, което се образува от две или повече лица, които отговарят за задълженията на дружеството с дяловата си вноска в капитала на дружеството. Капиталът на ООД се състои от вноските на съдружниците. Дружество с ограничена отговорност се създава въз основа на дружествен договор, който се сключва в писмена форма. Фирмата на дружеството трябва да съдържа означението "Дружество с ограничена отговорност", или съкратено "ООД" и следва да бъде с национална изключителност. Капиталът на дружество с ограничена отговорност не може да бъде по-малък от 5 000 лева.

Предлаганият пакет "Регистрация на ООД" включва:
1. Инструкции за попълване на приложените в пакета заявления;
2. Заявление Образец А4 за вписване на обстоятелства относно дружество с ограничена отговорност;
3. Заявление Образец Д1 за запазване на фирма;
4. Дружествен договор;
5. Протокол от Учредителното събрание;
6. Договор за възлагане на управлението;
7. Декларация от управителя, че отговаря на изискванията на ТЗ;
8. Нотариално заверено съгласие и образец от саморъчния подпис на управителя;
9. Декларация относно истинността на заявените за вписване обстоятелства и приемането на представените за обявяване актове;
10. Декларация , че заявлението и приложените към него документи са предоставени от заявителя;
11. Банковата сметка на Търговски регистър за заплащане на държавната такса за регистрация на ООД.
12. 20-минутна безплатна правна помощ по телефон при възникнали въпроси в процеса на регистрацията

Купувам

Обратно в каталога