Български  ENGLISH  SPANISH

Покупки
Потвърждение

Поръчани документи:
Пакети/Документи: 0    Крайна цена: BGN 0.00 

Обадете се на +359 898 741 240 или влезте тук за повече информация.Необходими документи за:Регистрация на ЕООД

Регистрирайте ЕООД сами! Предлаганият пакет включва всички необходими документи и заявления за регистрация на ЕООД в Търговски регистър към Агенция по вписванията. Включените в пакета документи са изготвени от юристи с богат опит в Търговското право, което Ви гарантира безпроблемна регистрация на Вашето ЕООД!

Едноличното дружество с ограничена отговорност (ЕООД) е дружество, което се образува от едно лице, което отговаря за задълженията на дружеството с дяловата си вноска в капитала на дружеството. Капиталът на ЕООД принадлежи изцяло на едноличния собственик. Едноличното дружество с ограничена отговорност се създава въз основа на учредителен акт, който се изготвя в писмена форма. Фирмата на дружеството трябва да съдържа означението "Еднолично дружество с ограничена отговорност", или съкратено "ЕООД" и следва да бъде с национална изключителност. Капиталът на едноличното дружество с ограничена отговорност не може да бъде по-малък от 2 лева.
Предлаганият пакет "Регистрация на ЕООД" включва:
1. Инструкции за попълване на приложените в пакета заявления;
2. Заявление Образец А4 за вписване на обстоятелства относно дружество с ограничена отговорност;
3. Заявление Образец Д1 за запазване на фирма;
4. Учредителен акт;
5. Решение на едноличния собственик на капитала за учредяване на дружеството и за назначаване на управител;
6. Договор за възлагане на управлението;
7. Декларация от управителя, че отговаря на изискванията на ТЗ;
8. Нотариално заверено съгласие и образец от саморъчния подпис на управителя;
9. Декларация относно истинността на заявените за вписване обстоятелства и приемането на представените за обявяване актове;
10. Декларация , че заявлението и приложените към него документи са предоставени от заявителя;
11. Банковата сметка на Търговски регистър за заплащане на държавната такса за регистрация на ЕООД.
12. 20-минутна безплатна правна помощ по телефон при възникнали въпроси в процеса на регистрацията

Купувам

Обратно в каталога