Български  ENGLISH  SPANISH

Покупки
Потвърждение

Поръчани документи:
Пакети/Документи: 0    Крайна цена: BGN 0.00 

Обадете се на +359 898 741 240 или влезте тук за повече информация.Необходими документи за:Регистрация на ЕТ

Регистрирайте ЕТ сами! Предлаганият пакет включва всички необходими документи и заявления за регистрация на ЕТ в Търговски регистър към Агенция по вписванията. Включените в пакета документи са изготвени от юристи с богат опит в Търговското право, което Ви гарантира безпроблемна регистрация на Вашия ЕТ!

vКато едноличен търговец (ЕТ) може да се регистрира всяко дееспособно (навършило 18 г.) физическо лице с местожителство на територията на Република България. Чуждестранен гражданин може да регистрира ЕТ само в случай че има разрешение за постоянно пребиваване на територията на Република България, издадено в съответствие със Закона за чужденците в Република България и актовете по неговото прилагане.
Всяко физическо лице може да регистрира само една фирма като ЕТ. Фирмата на ЕТ трябва да съдържа без съкращения личното и фамилното или бащиното име, с което физическото лице е известно в обществото и следва да бъде с национална изключителност.

Вписването на ЕТ се извършва въз основа на ЗАЯВЛЕНИЕ ПО ОБРАЗЕЦ. Вписването на ЕТ се заявява лично от търговеца, както и от адвокат с изрично, писмено пълномощно. С оглед вписването на ЕТ и свързаните с него обстоятелства в търговския регистър, търговецът е задължен да посочи в заявлението своето име, местожителство, адрес и единен граждански номер.

Предлаганият пакет "Регистрация на ЕТ" включва:
1. Инструкции за попълване на приложените в пакета заявления;
2. Заявление Образец А1 за вписване на обстоятелства относно едноличен търговец;
3. Заявление Образец Д1 за запазване на фирма;
4. Образец от подписа на търговеца;
5. Декларация от едноличния търговец, че отговаря на изискванията на чл. 57 и чл. 58, ал. 2 и 4 ТЗ;
6. Декларация относно истинността на заявените за вписване обстоятелства и приемането на представените за обявяване актове;
7. Декларация , че заявлението и приложените към него документи са предоставени от заявителя;
8. Банковата сметка на Търговски регистър за заплащане на държавната такса за регистрация на ЕT.
9. 20-минутна безплатна правна помощ по телефон при възникнали въпроси в процеса на регистрацията

Купувам

Обратно в каталога