Български  ENGLISH  SPANISH

Покупки
Потвърждение

Поръчани документи:
Пакети/Документи: 0    Крайна цена: BGN 0.00 

Обадете се на +359 898 741 240 или влезте тук за повече информация.Необходими документи за:Промяна на ЕООД в ООД

Променете Вашето ЕООД в ООД сами! Предлаганият пакет включва всички необходими документи и заявления за вписване на промяна на ЕООД в ООД в Търговски регистър към Агенция по вписванията. Включените в пакета документи са изготвени от юристи с богат опит в Търговското право, което Ви гарантира безпроблемно вписване на исканата от Вас промяна!

Съгласно чл.141 от Търговския закон овластяването на управителя може да бъде оттеглено по всяко време и името му да бъде заличено от търговския регистър. Управителят може да поиска да бъде заличен от търговския регистър с писмено уведомление до дружеството. В срок до един месец след получаване на уведомлението дружеството трябва да заяви за вписване освобождаването му в търговския регистър. Ако дружеството не направи това, управителят може сам да заяви за вписване това обстоятелство, което се вписва, независимо дали на негово място е избрано друго лице.

Съгласно чл.141 от Търговския закон овластяването на управителя може да бъде оттеглено по всяко време и името му да бъде заличено от търговския регистър. Управителят може да поиска да бъде заличен от търговския регистър с писмено уведомление до дружеството. В срок до един месец след получаване на уведомлението дружеството трябва да заяви за вписване освобождаването му в търговския регистър. Ако дружеството не направи това, управителят може сам да заяви за вписване това обстоятелство, което се вписва, независимо дали на негово място е избрано друго лице.

Съгласно чл.122 от Търговския закон нов съдружник се приема от общото събрание по негова писмена молба, в която той заявява, че приема условията на дружествения договор. Чл.149 от цитирания закон предвижда, че едноличният собственик решава въпросите от компетентността на общото събрание, за което се съставя протокол в съответната за решенията на общото събрание форма.Решението за приемане на нов съдружник се вписва в търговския регистър.

Предлаганият пакет "Промяна на ЕООД в ООД" включва:
1. Заявление Образец А4 за вписване на обстоятелства относно дружество с ограничена отговорност;
2. Заявление Образец Г1 за обявяване на актове;
3. Молба за приемане на съдружник;
4. Решение на едноличния собственик на капитала за приемане на съдружник;
5. Дружествен договор-актуализиран;
6. Договор за продажба на дружествени дялове;
7. Протокол от заседание на Общото събрание;
8. Декларация относно истинността на заявените за вписване обстоятелства и приемането на представените за обявяване актове;
9. Декларация , че заявлението и приложените към него документи са предоставени от заявителя;
10. Банковата сметка на Търговски регистър за заплащане на държавната такса за вписване на промяната в обстоятелствата.
11. 20-минутна безплатна правна помощ по телефон при възникнали въпроси в процеса на промяната

Купувам

Обратно в каталога