Български  ENGLISH  SPANISH

Покупки
Потвърждение

Поръчани документи:
Пакети/Документи: 0    Крайна цена: BGN 0.00 

Обадете се на +359 898 741 240 или влезте тук за повече информация.Необходими документи за:Промяна на ООД в ЕООД

Променете Вашето ООД в EООД сами! Предлаганият пакет включва всички необходими документи и заявления за вписване на промяна на ООД в EООД в Търговски регистър към Агенция по вписванията. Включените в пакета документи са изготвени от юристи с богат опит в Търговското право, което Ви гарантира безпроблемно вписване на исканата от Вас промяна!

Съгласно чл.141 от Търговския закон овластяването на управителя може да бъде оттеглено по всяко време и името му да бъде заличено от търговския регистър. Управителят може да поиска да бъде заличен от търговския регистър с писмено уведомление до дружеството. В срок до един месец след получаване на уведомлението дружеството трябва да заяви за вписване освобождаването му в търговския регистър. Ако дружеството не направи това, управителят може сам да заяви за вписване това обстоятелство, което се вписва, независимо дали на негово място е избрано друго лице.

Съгласно чл.141 от Търговския закон овластяването на управителя може да бъде оттеглено по всяко време и името му да бъде заличено от търговския регистър. Управителят може да поиска да бъде заличен от търговския регистър с писмено уведомление до дружеството. В срок до един месец след получаване на уведомлението дружеството трябва да заяви за вписване освобождаването му в търговския регистър. Ако дружеството не направи това, управителят може сам да заяви за вписване това обстоятелство, което се вписва, независимо дали на негово място е избрано друго лице.

Съгласно чл.129,Дружественият дял може да се прехвърля и наследява. Прехвърлянето на дружествения дял от един съдружник на друг се извършва свободно, а на трети лица - при спазване на изискванията за приемане на нов съдружник. Прехвърлянето на дружествения дял се извършва с нотариално заверени подписи на договора и се вписва в търговския регистър.

Предлаганият пакет "Промяна на ЕООД в ООД" включва:
1. Заявление Образец А4 за вписване на обстоятелства относно дружество с ограничена отговорност;
2. Заявление Образец Г1 за обявяване на актове;
3. Протокол от заседание на Общото събрание;
4. Договор за продажба на дружествени дялове;
4. Решение на едноличния собственик на капитала;
5. Учредителен акт-актуализиран;
6. Декларация относно истинността на заявените за вписване обстоятелства и приемането на представените за обявяване актове;
7. Декларация , че заявлението и приложените към него документи са предоставени от заявителя;
8. Банковата сметка на Търговски регистър за заплащане на държавната такса за вписване на промяната в обстоятелствата.
9. 20-минутна безплатна правна помощ по телефон при възникнали въпроси в процеса на промяната

Купувам

Обратно в каталога