Български  ENGLISH  SPANISH

Покупки
Потвърждение

Поръчани документи:
Пакети/Документи: 0    Крайна цена: BGN 0.00 

Обадете се на +359 898 741 240 или влезте тук за повече информация.Въпроси и отговори

Въпрос Дата на публикуване
Здравейте,
работя със сдружение, регистрирано по ЗЮЛНЦ.Разрешено ли е от закона регистриране на ЕООД по ТЗ с основен капитал, капитала на сдружението?
Петък 21.11.2008 @ 11:08 PM

Сдруженията с нестопанска цел са юридически лица, създадени да защитават определени интереси на своите членове - професионални, научни, културни и др. Характерна особеност на сдружението е, че то не преследва стопански цели. Сдруженията свободно определят целите си и средствата за постигане на тези цели. Ограничения на целите и средствата за тяхното постигане се определят само със закона. Допустимо е сдруженията с нестопанска цел да развиват търговска дейност, но само ако тя е свързана с предмета на основната дейност, за която са регистрирани, и като използват прихода за постигане на определените в устава или учредителния акт цели. Законът не допуска юридическите лица с нестопанска цел да участват или учредяват търговски дружества. Учредяването на търговско дружество от юридическо лице с нестопанска цел би означавало свободно развиване чрез него на всякаква стопанска, както и разпределяне на печалба. Това противоречи на целите на дейност на юридическите лица с нестопанска цел и на въведените от закона ограничения по отношение на упражняването на стопанска дейност от такива лица. С учредяването на търговско дружество от сдружението с нестопанска цел на практика се цели заобикаляне на посочените законови разпоредби, което е недопустимо. Решение № 16 от 13.02.2006 г. на ВтАС по в. ф. д. № 674/2004 г., ГК, докладчик съдията Илияна Попова

Консултант

<<Обратно в консултантската стая