Български  ENGLISH  SPANISH

Покупки
Потвърждение

Поръчани документи:
Пакети/Документи: 0    Крайна цена: BGN 0.00 

Обадете се на +359 898 741 240 или влезте тук за повече информация.Въпроси и отговори

Въпрос Дата на публикуване
Здравейте!
Родителите ми искат да построят малка къща на село и през лятото да живеят там.Какви документи трябва да подготвят за да бъде законно строителството?Какви са процедурите?
Вторник 09.12.2008 @ 01:10 PM

За да започнете строителство Ви е необходимо Разрешение за строеж -  документ, който е задължителен за законосъобразното изпълнение на строежа. Строежи могат да се извършват, само ако са разрешени съгласно Закона за устройство на територията, т.е. ако за тях е издадено валидно разрешение за строеж.. Необходими документи за издаване на разрешението са:

-Документ за собственост (отстъпено право на строеж)

-виза за проектиране

-Три копия от съгласуван и одобрен идеен инвестиционен проект

-Предварителна оценка на идейните инвестиционни проекти за съответствие с предвижданията на подробния устройствен план, с правилата и нормите по устройство на територията, с изискванията към строежите съгласно нормативните актове за функционалност, транспортна достъпност, опазване на околната среда и здравна защита, както и за взаимната съгласуваност между отделните части на проекта, съгласно чл.142, ал.2 от ЗУТ. Одобреният инвестиционен проект е неразделна част от разрешението за строеж

- Оценка за съответствието на част: “Конструктивна“, извършена от физически лица, изпълняващи технически  контрол по част “Конструктивна“, включени в списъка на Камарата на инженерите

- Положително становище на органите по пожарна безопасност за строежите от първа и втора категория

- Предварителни договори с експлоатационните дружества за присъединяване към мрежата на техническата инфраструктура

 

Консултант

<<Обратно в консултантската стая