Български  ENGLISH  SPANISH

Покупки
Потвърждение

Поръчани документи:
Пакети/Документи: 0    Крайна цена: BGN 0.00 

Обадете се на +359 898 741 240 или влезте тук за повече информация.Въпроси и отговори

Въпрос Дата на публикуване

Детето ми е на 2год и 6 мес.След приключването на платеното майчинство и изтичането на 6 мес. неплатен отпуск за отглеждане на дете до 8 год. смятам да се върна на работа и да използнам натрупалия ми се платен отпуск. Има ли риск работодателя да съкрати щата ми или да намали обема на работата, а от там и 1/2 щат при връщането ми на работа. Имам ли закрила от закона до навършване на 3 год възраст на детето ми.
Петък 12.12.2008 @ 02:28 PM

Имате предварителна закрила като майка на дете до 3 години по силата

на чл.333 ал.1 т1. от КТ, която гласи, че:

В случаите:

при закриване на част от предприятието или съкращаване на щата; при

намаляване на обема на работата;

при липса на качества на работника или служителя за ефективно

изпълнение на работата;

при промяна на изискванията за изпълнение на длъжността, ако

работникът или служителят не отговаря на тях


работодателят може да прекрати трудовия договор, като отправи писмено

предизвестие до Вас, но само  с предварително разрешение на

инспекцията по труда за всеки отделен случайл Инспекцията по труда се

произнася с разрешение или с отказ да се даде разрешение за

прекратяване на трудовото правоотношение с предизвестие от страна на

работодателя.

Имайте предвид, че това не са единствените основания за прекратяване

на трудово правоотношение с предизвестие, тоест само при

гореизброените случаи се ползвате с предварителна закрила, а при

всички останали, а и в случай, че не е спазена процедурата по чл.333,

знаете чл.344 от КТ гласи:


Чл. 344. (1) Работникът или служителят има право да оспорва

законността на уволнението пред работодателя или пред съда и да иска:

1. признаване на уволнението за незаконно и неговата отмяна;

2. възстановяване на предишната работа;

3. обезщетение за времето, през което е останал без работа поради уволнението;

4. поправка на основанието за уволнение, вписано в трудовата книжка

или в други документи.

(2) Работодателят може и по свой почин да отмени заповедта за

уволнение до предявяването на иск от работника или служителя пред

съда.

(3) В случаите, когато за извършване на уволнението се изисква

предварителното съгласие на инспекцията по труда или на синдикален

орган и такова съгласие не е било искано или не е било дадено преди

уволнението, съдът отменя заповедта за уволнение като незаконна само

на това основание, без да разглежда трудовия спор по същество.

(4) (Нова - ДВ, бр. 2 от 1996 г.) Трудовите спорове по ал. 1 се

разглеждат от районния съд в тримесечен срок от постъпването на

исковата молба и от окръжния съд - в едномесечен срок от постъпването

на жалбата.


 

Консултант

<<Обратно в консултантската стая