Български  ENGLISH  SPANISH

Покупки
Потвърждение

Поръчани документи:
Пакети/Документи: 0    Крайна цена: BGN 0.00 

Обадете се на +359 898 741 240 или влезте тук за повече информация.Въпроси и отговори

Въпрос Дата на публикуване
Здравейте!
Имаме сдружение с нестопанска цел за осъщестествяване на дейност в частна полза.В момента сдружението няма дейност.Сдружението е осигурявало двама от съдружниците.Въпросът ни е: Ако сдружението се закрие,дължът ли тези съдружници,като физически лица,невнесени осигуровки от сдружението за минали периоди?
Благодарим Ви за вниманието!
Вторник 16.12.2008 @ 04:19 PM

Здравейте,

От въпроса Ви така, както е зададен стигам до извода, че не сте

запознат с процедурата по прекратяване на  сдружение с нестопанска цел

по решение на общото събрание на сдружението? Ще Ви отговоря по

следния начин:

Един от необходимите документи, които се подават до съответния окръжен

съд, освен Заявлението за вписване на прекратяване на СНЦ е

Уведомление по чл.77 от ДОПК, който гласи:


Чл. 77. (1) (Изм. - ДВ, бр. 34 от 2006 г.) В случаите на заличаване на

едноличен търговец от търговския регистър, както и при прекратяване на

юридическо лице - търговец, прехвърляне на предприятие по чл. 15 от

Търговския закон или при преобразуване по реда на глава шестнадесета

от Търговския закон, търговецът уведомява териториалната дирекция на

Националната агенция по приходите по седалището на търговеца в срок не

по-късно от 7 дни преди подаване на съответното заявление за вписване

на подлежащото на вписване обстоятелство. Териториалната дирекция на

Националната агенция за приходите издава на търговеца удостоверение за

уведомяването и изпраща служебно на Агенцията по вписванията съобщение

за наличието или липсата на задължения за данъци и задължителни

осигурителни вноски при условията и в срока по чл. 87, ал. 6 . В

удостоверението и съобщението не се включват задължения, които са

обезпечени по реда на този закон. Удостоверението по изречение второ

се прилага към заявлението за вписване.

Надявам се да сме Ви били полезни!

 

Консултант

<<Обратно в консултантската стая