Български  ENGLISH  SPANISH

Покупки
Потвърждение

Поръчани документи:
Пакети/Документи: 0    Крайна цена: BGN 0.00 

Обадете се на +359 898 741 240 или влезте тук за повече информация.Въпроси и отговори

Въпрос Дата на публикуване
Казусът е следния:В УПИ във вилна зона е построена незаконно едноетажна сграда преди 1987г. След подаване в общината на молба за издаване на удостоверение за търпимост, такова ни е отказано с мотив, че сградата отстои на 3м.от границите на съседа, което било в противоречие с чл.34 от ЗУТ. Как бих могла да узаконя най-бързо въпросната сграда? Вторник 16.12.2008 @ 04:05 PM

Здравейте,

§ 16. (1) (Доп. - ДВ, бр. 65 от 2003 г.) от ЗУТ гласи:

Строежи, изградени до 7 април 1987 г., за които няма строителни книжа,

но са били допустими по действащите подробни градоустройствени планове

и по правилата и нормативите, действали по време на извършването им

или съгласно този закон, са търпими строежи и не подлежат на

премахване и забрана за ползване. Те могат да бъдат предмет на

прехвърлителна сделка след представяне на удостоверение от органите,

които са овластени да одобряват съответните инвестиционни проекти, че

строежите са търпими.

Забележете „или" съгласно ЗУТ

Във вашия случай могат да се приложи или ЗУТ или  правилата на НАРЕДБА

№ 5 за правила и норми по териториално и селищно устройство

Издадена от министъра на строежите и архитектурата, обн., ДВ, бр. 69

от 2.09.1977 г. и бр. 70 от 6.09.1977 г., изм., бр. 99 от 24.12.1985

г., бр. 52 от 4.07.1986 г. и 64 от 15.08.1986 г., бр. 89 от 17.11.1989

г., бр. 91 от 13.11.1990 г., отм., бр. 48 от 26.05.1995 г., в сила от

26.07.1995 г., а именно

Чл. 156.  (Изм. - ДВ, бр. 52 от 1986 г.) (1) Разстоянието между

отделните вилни сгради в зони за индивидуално застрояване трябва да

бъде най-малко 10 м, съобразно особеностите на терена и другите

природни условия и архитектурно-градоустройствените изисквания.

    (2) Допуска се да се изграждат открити тераси, балкони, еркери,

басейни, перголи, кътове за почивка, подземни гаражи и др., с размери,

определени с архитектурния проект, на разстояние най-малко 8 м от

сградите в съседните парцели.

    (3) Външните строителни линии се определят със застроителен план.

Те могат да бъдат на различно разстояние от уличната регулационна линия.

    (4) Във вилни зони за индивидуално застрояване в собствен парцел

се допуска да се изграждат по две вилни сгради, или вилна сграда и

ателие, разположени свободно или долепени една до друга, при спазване

на разстоянията до сградите в съседните парцели и нормите по чл. 155.

 Тоест ако постройката отговаря на изискванията на чл.156 от

Наредбата няма причина да Ви откажат издаване на Удостоверение за

търпимост.

Консултант

<<Обратно в консултантската стая