Български  ENGLISH  SPANISH

Покупки
Потвърждение

Поръчани документи:
Пакети/Документи: 0    Крайна цена: BGN 0.00 

Обадете се на +359 898 741 240 или влезте тук за повече информация.Въпроси и отговори

Въпрос Дата на публикуване
Оформяте ли документи и имате ли програми, за придобиване на Българско гражданство от пълнолетни граждани, извън ЕС, например от Русия? Възможни ли са по-улеснени процедури за тези чуждестранни граждани, които закупуват имот, и/или желаят да развиват определен бизнес в България?
Също така, бих искал да регистрирам ЕООД.

Какви са вашите възможности, изиквания, приблизителни срокове и цени? Ще ми е от полза да получа повече информация, на посочения по-долу E-mail, за вашите предложения по поставените въпроси?
Понеделник 06.04.2009 @ 12:01 PM

Здравейте!

Съгласно Закона за българското гражданство, такова може да се придобие по натурализация при следните условия:

Чл. 12. Лице, което не е български гражданин, може да придобие българско гражданство, ако към датата на подаване на молбата за натурализация:

1. е пълнолетно;

2. преди не по-малко от 5 години е получило разрешение за постоянно пребиваване в Република България;

3. не е осъждано за умишлено престъпление от общ характер от български съд и срещу него няма образувано наказателно производство за такова престъпление, освен ако е реабилитирано;

4. (изм. - ДВ, бр. 41 от 2001 г.) има доход или занятие, което му дава възможност да се издържа в Република България;

5. (изм. и доп. - ДВ, бр. 41 от 2001 г.) владее български език, което се установява по ред, определен с наредба на министъра на образованието и науката, и

6. (нова - ДВ, бр. 41 от 2001 г.) е освободено от досегашното си гражданство или ще бъде освободено от него към момента на придобиване на българско гражданство.

Облекчената процедура е:

Чл. 13. (Изм. и доп. - ДВ, бр. 41 от 2001 г.) Лице, което не е български гражданин, отговаря на условията по чл. 12, т. 1, 3, 4, 5 и 6 и преди не по-малко от 3 години към датата на подаване на молбата за натурализация е получило разрешение за постоянно пребиваване в Република България, може да придобие българско гражданство, ако отговаря и на едно от следните изисквания:

1. не по-малко от 3 години има и продължава да е в законно сключен брак с български гражданин;

2. (отм. - ДВ, бр. 41 от 2001 г.)

3. родено е в Република България;

4. разрешението за постоянно пребиваване е получено преди да навърши пълнолетие;

5. (отм. - ДВ, бр. 41 от 2001 г.)

Това, което Вие имате предвид, откриването на търговско дружество е основание за получаваме на т.нар. виза тип Д, която е за продължително пребиваване и се издава при следните условия:

1. Виза за дългосрочно пребиваване със срок на валидност до 6 месеца и с право на пребиваване до 180 дни се издава на чужденец, който желае да се установи продължително или постоянно в България.

Основание за получаване на такава виза може да бъде:

- работа по трудов договор след разрешение от Министерството на труда;

- осъществяване на търговска дейност като са разкрити най-малко 10 работни места за български граждани,

- имат основание да им бъде разрешено постоянно пребиваване или са сключили брак с постоянно пребиваващ в страната чужденец;

- са представители на чуждестранни търговски дружества, регистрирани в Българската търговско-промишлена палата;

- са пенсионно осигурени и разполагат с достатъчно средства за издръжка;

- извършват дейност по Закона за насърчаване на инвестициите;

- желаят да извършват дейност на свободна практика след разрешение от Министерството на труда и социалната политика;

-желаят да извършват дейност с нестопанска цел след разрешение от Министерството на правосъдието.

Кандидатите за такава виза следва да имат осигурено жилище, издръжка, задължителни застраховки и осигуряване съгласно закона.

По отношение на ЕООД-то, можем да Ви го регистрираме, може да видите тук: http://advokati.kadastra.eu/registrationltd.html .Срокът за изготвяне на документите и тяхното подаване е един работен ден, а самата регистрация в Търговски регистър отнема от 1 до 3 работни дни.

Консултант

<<Обратно в консултантската стая